Pakiet usług

PAKIET USŁUG NR 1/PU-01/2008

(komentarz)

1. Dostarczanie informacji z zakresu prawa gospodarczego poprzez organizowanie seminariów prowadzonych przez ministrów, posłów, szefów urzędów centralnych i innych przedstawicieli administracji państwowej

Celem spotkań seminaryjnych jest dostarczanie członkom BCC aktualnej informacji o obowiązujących przepisach i ich urzędowej interpretacji oraz przekazywanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej w prowadzeniu i w rozwoju firmy. Spotkania te służą zdobyciu informacji o zamierzeniach regulacyjnych rządu i parlamentu w obszarze gospodarki, tak aby przedsiębiorstwa w porę mogły się przygotować do zmian przepisów. Proponowane regulacje są również przedmiotem dyskusji przedsiębiorców z prowadzącymi spotkania wysokimi urzędnikami administracji rządowej, z przedstawicielami parlamentu i ekspertami. Informacje o programie konkretnych spotkań seminaryjnych oraz o ich terminie publikowane są w „Magazynie BCC”, na internetowych stronach BCC oraz w „Biuletynie Specjalnym BCC”.

2. Dostarczanie informacji z zakresu marketingu, zarządzania, finansów itp. poprzez organizowanie konferencji i sympozjów z udziałem wybitnych ekonomistów, ekspertów i przedsiębiorców

Program edukacyjny BCC zawiera tematykę, której znajomość jest niezbędna w prawidłowym i nowoczesnym funkcjonowaniu firmy w warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej i silnej konkurencji. Konferencje i sympozja przeznaczone są dla kadry kierowniczej każdego szczebla, doświadczenia i wieku, która odczuwa potrzebę poszerzenia swojej wiedzy z zakresu problematyki finansowo-podatkowej, z marketingu, Public Relations, Human Resources itp. Wykładowcami są przedstawiciele kadry naukowej szkół wyższych, doświadczeni teoretycy i praktycy, reprezentanci ośrodków decyzyjnych mających zasadniczy wpływ na tworzenie nowych regulacji prawnych, jak również managerowie osiągający udokumentowane sukcesy w prowadzeniu firm, a którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pragną podzielić się z innymi. Informacja o planowanych sympozjach i konferencjach podawana jest w „Biuletynie Specjalnym BCC”, w osobnej korespondencji do członków BCC, na internetowych stronach BCC.

3. Dostarczanie informacji z zakresu prawa Unii Europejskiej nt. obowiązujących przepisów, ich interpretacji oraz funduszy pomocowych poprzez m.in. konsultacje, spotkania tematyczne, publikacje itp.

BCC organizuje spotkania tematyczne z przedstawicielami instytucji krajowych oraz UE odpowiedzialnymi za tworzenie i wdrażanie prawa europejskiego. Celem tych spotkań jest dostarczanie przedsiębiorcom konkretnej wiedzy z zakresu prawa unijnego, pozyskiwanie opinii na tematy będące przedmiotem konsultacji oraz ich prezentacja m.in. poprzez przedstawicieli BCC w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym UE. Opracowania i stanowiska o tematyce europejskiej przekazywane są firmie również poprzez publikacje BCC m.in. „Magazyn BCC” i „Biuletyn Specjalny BCC”.

4. Publiczna promocja i reklama firmy

 • Udział firmy w konkursie Lider Polskiego Biznesu – Konkurs odbywa się raz w roku i składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie nagrodą jest Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu, w drugim etapie – laureaci Złotej Statuetki z poprzednich edycji, którzy utrzymali swoją wysoką pozycję na rynku – mogą otrzymać Diament do swojej Statuetki, przyznawany podczas Letniej Wielkiej Gali BCC. O Złotą Statuetkę mogą się ubiegać wszyscy członkowie BCC, którzy prześlą wypełnioną Ankietę Konkursową w terminie wyznaczonym przez regulamin konkursu. Jury dokonuje punktowej oceny firmy w zakresie: wyników ekonomicznych, jakości i nowoczesności produktów, inwestycji, dbałości o środowisko naturalne, działalności charytatywnej oraz aktywności klubowej szefa firmy. Przyznanie nominacji czy nagrody głównej jest wysokim wyróżnieniem dla tych wszystkich, którzy poddali się ocenie. Udział w konkursie jest doskonałą okazją do promocji i reklamy firmy na forum publicznym. Wpływa korzystnie na wizerunek firmy i jej kierownictwa oraz potwierdza jej wiarygodność wobec opinii publicznej i kontrahentów. Informacja o firmach nominowanych i laureatach konkursu publikowana jest w wydawnictwach i na stronach internetowych BCC oraz w komunikatach wysyłanych do prasy ogólnopolskiej i regionalnej.
 • Wyróżnienie produktów firmy Medalem Europejskim – BCC jest współorganizatorem ogólnopolskiego przedsięwzięcia pn. Medal Europejski. W ciągu jednego roku odbywają się dwie równoprawne edycje – jedna nagradzająca wyroby i druga – wyróżniająca usługi. Tryb i warunki przyznawania Medalu Europejskiego określa regulamin. Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które osiągnęły standard europejski. Nominowany produkt musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Przy akcie nominacji istotna jest wysoka ocena dynamiki działania firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Dodatkowo Komisja Weryfikacyjna ocenia podejmowane przez firmy działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności firmy w Unii Europejskiej. O medal mogą się ubiegać wszyscy członkowie BCC, którzy spełniają wymagania stawiane w regulaminie i wniosku.
 • Umieszczenie i rozpowszechnianie oferty firmy w „Systemie Rabatów BCC” – Warunkiem zamieszczenia oferty firmy w „Systemie Rabatów BCC” jest przesłanie do BCC wypełnionej Ankiety-Zgłoszenia zawierającej informacje o wysokości udzielanego rabatu i trybie korzystania z usług lub preferencyjnych warunkach zakupu towarów. Oferty firm zgłaszających się do „Systemu Rabatów BCC” publikowane są w wydawnictwach i na stronach internetowych BCC.
 • Zgłaszanie udziału firmy w konkursach promujących przedsiębiorczość – BCC ma prawo do nominowania i rekomendowania firm członkowskich w różnych konkursach organizowanych przez instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i biznesowe. Zarząd BCC wskazuje członków BCC, którzy spełniają wymagania stawiane przez organizatorów tych przedsięwzięć na warunkach określonych właściwymi regulaminami. Korespondencja informująca o możliwości ubiegania się o nominację BCC w zewnętrznych konkursach wysyłana jest do wszystkich członków BCC.
 • Wystawienie firmie „Dyplomu-Rekomendacji” – Na początku okresu członkowskiego i przy jego odnawianiu każda firma otrzymuje z BCC „Dyplom-Rekomendację” potwierdzający wiarygodność firmy oraz przestrzeganie przez jej reprezentantów zasad etyki kupieckiej i Kodeksu Honorowego Członka BCC. „Dyplom-Rekomendacja” jest swoistym listem referencyjnym wystawionym firmie członkowskiej i może być wykorzystywany w działaniach marketingowych.

5. Sprawowanie funkcji rzecznika przedsiębiorców w sytuacji zagrożenia interesu gospodarczego firmy poprzez m.in.: podejmowanie działań mediacyjnych w sporach firmy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia gospodarczego, reprezentowanie interesów gospodarczych firmy w kontaktach z mediami, wymiarem sprawiedliwości, policją, prokuraturą, kontrahentami i innymi instytucjami państwowymi. Biuro Interwencji udziela pomocy członkom Klubu w zakresie opisanym w Polisie Bezpieczeństwa, którą otrzymuje każdy wstępujący do Klubu. Podstawą podjęcia interwencji jest zgłoszenie takiej potrzeby wraz z krótkim opisem problemu i oczekiwań wobec Klubu. Jeżeli do udzielenia pomocy potrzebne są materiały lub dokumenty źródłowe, członek Klubu proszony jest o ich udostępnienie.

6. Organizowanie porad i konsultacji prawnych oraz podatkowych

Doradcy prawni i podatkowi pełnią stałe dyżury w siedzibie BCC. Każdy członek BCC może skorzystać z porady ekspertów.

7. Pośredniczenie w zakresie pozyskiwania przez firmę partnerów bądź kontrahentów poprzez m.in.:

 • Przekazywanie firmie posiadanych ofert – Do BCC wpływają oferty współpracy z kraju i zagranicy, które podlegają klasyfikacji branżowej i są przekazywane tym firmom, które – w oparciu o informacje z Ankiety Podstawowej i Banku Danych BCC – mogą być nimi potencjalnie zainteresowane. Oferty publikowane są też w „Magazynie BCC”. Decyzję o wykorzystaniu oferty podejmuje członek BCC.
 • Udostępnianie informacji z Banku Danych BCC – Firma może otrzymać informacje o innych firmach z Banku Danych BCC w oparciu o różne, dostępne parametry tj. typ własności, branża, profil działania lub wskazując konkretny wyrób, usługę, region itp. Zestawienia sporządzane są w postaci elektronicznej i w formie wydruku.
 • Przekazywanie oferty firmy zainteresowanym firmom – Do BCC wpływają zapytania od firm z kraju i zagranicy z propozycjami współpracy. Jeżeli posiadana przez BCC oferta firmy branżowo odpowiada takiej propozycji, wówczas jest przez BCC udostępniana.
 • Organizowanie imprez i spotkań kojarzeniowych z firmami krajowymi i zagranicznymi – BCC organizuje lub współorganizuje różnego rodzaju imprezy kojarzeniowe z polskimi i zagranicznymi firmami. Są to zwykle spotkania w ramach misji handlowych lub grup przedsiębiorców przyjeżdżających do Polski. Organizowane są również spotkania na zlecenie indywidualnych firm zagranicznych lub krajowych. Przy organizacji tych spotkań, BCC współpracuje z podobnymi, zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, przedstawicielstwami handlowymi oraz z polskimi i zagranicznymi ambasadami. Firmy powiadamiane są o przewidywanych spotkaniach, ich terminach i charakterze w „Magazynie BCC” lub w bezpośredniej korespondencji.
 • Przekazywanie firmie zapytań dotyczących jej oferty – Wszelkie zapytania dotyczące oferty firmy, która została zamieszczona w systemie kojarzeń biznesowych, Banku Danych BCC itp. przekazywane są przez BCC do wskazanych przedstawicieli firmy.

8. Uruchamianie kontaktów interpersonalnych pomocnych w prowadzeniu firmy poprzez m.in.: wystawianie rekomendacji i listów polecających, organizowanie spotkań klubowych z udziałem przedsiębiorców oraz ekspertów.

Organizowane przez BCC spotkania we współpracy z instytucjami, urzędami i organizacjami są okazją do poznania mechanizmów funkcjonowania tych instytucji i obowiązujących w nich procedur. Na wniosek firmy, BCC wystawi do wskazanych osób i instytucji listy polecające lub celową rekomendację potwierdzającą członkostwo w BCC i wiarygodność firmy. Spotkania klubowe służą również wymianie doświadczeń zawodowych i nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

9. Zamieszczenie i rozpowszechnianie informacji i oferty firmy w kraju

 • Bank Danych BCC – Bank Danych BCC, to specjalny system informatyczny, w którym umieszczone są informacje o firmie, zawarte w Ankiecie Podstawowej wypełnionej przez członka w chwili wstąpienia do BCC i regularnie przez niego uaktualnianej. Ankieta zawiera m.in. dane teleadresowe, nazwiska i telefony kontaktowe kierownictwa firmy, profil przedsiębiorstwa oraz ważniejsze informacje dotyczące zakresu prowadzonej działalności, produkcji, handlu czy świadczonych usług. Informacje te wykorzystywane są do promocji firmy i kojarzeń biznesowych.
 • Wydawnictwo „Najlepsze Firmy” – „Najlepsze Firmy” zawierają m.in. katalog przedsiębiorstw należących do BCC, w którym podane są informacje o działalności firmy i jej dane teleadresowe. Publikacja wysyłana jest do wszystkich członków BCC oraz instytucji i osób współpracujących z BCC.
 • Wydawnictwo „Rocznik BCC” – „Rocznik BCC” ukazuje się na początku każdego roku i zawiera informacje z Banku Danych Członków BCC. W „Roczniku BCC” zamieszczane są informacje z Ankiety Podstawowej (punkt „Profil firmy”) oraz dane teleadresowe każdej firmy członkowskiej. Do wydawnictwa załączona jest wersja elektroniczna z danymi firm, umożliwiająca selekcję wg wybranych kryteriów. W „Roczniku BCC” publikowana jest również imienna lista osób reprezentujących firmy. Wydawnictwo to jest dwujęzyczne (polsko-angielskie). Rocznik wysyłany jest do wszystkich członków BCC oraz osób i instytucji współpracujących z BCC.
 • System Kojarzeń Biznesowych BCC – Internetowy System Kojarzeń Biznesowych BCC umożliwia firmom członkowskim nawiązywanie kontaktów handlowych i kooperacyjnych, zawieranie transakcji handlowych oraz współpracę techniczną głównie między firmami zrzeszonymi w BCC. Warunkiem umieszczenia firmy w systemie jest przesłanie wypełnionej Ankiety Kojarzeń Biznesowych BCC.
 • Witryna internetowa BCC http://www.bcc.org.pl – Witryna internetowa BCC zawiera informacje nt. działalności BCC, m.in.: materiały z konferencji prasowych BCC, wiadomości z lóż regionalnych, informacje o kolejnych edycjach konkursu Lider Polskiego Biznesu, Medalu Europejskiego i Ostrych Piór, relacje z gal BCC oraz strukturę organizacyjną BCC, wybrane artykuły z „Magazynu BCC” itd. W internecie publikowana jest lista członków BCC.
 • „System Rabatów BCC” – BCC stworzył własny system rabatów, który umożliwia firmom członkowskim zakup towarów lub korzystanie z usług na preferencyjnych warunkach (więcej informacji – pkt. 15)

10. Rozpowszechnianie informacji i oferty firmy za granicą

 • Wydziały ekonomiczne ambasad – Ambasady polskie oraz placówki zagraniczne w Polsce otrzymują wszystkie wydawnictwa klubowe zawierające informacje o członkach BCC, potrzebach i ofertach handlowych firm. Wspólnie z przedstawicielami tych placówek organizowane są w BCC spotkania kojarzeniowe polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.
 • Zagraniczne organizacje współpracujące z BCC, m.in.: Commercial Management System Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie, European Commission Enterprise Directorate General w Brukseli oraz zagraniczne organizacje przedsiębiorców, z którymi BCC ma podpisane porozumienia.

11. Dostarczanie wydawnictw stałych i specjalistycznych zawierających materiały informacyjne o tematyce gospodarczej, w tym o uregulowaniach prawnych, podatkach, cłach itp., m.in.: „Magazynu BCC”, „Biuletynu Specjalnego BCC”, „Najlepszych Firm”, „Rocznika BCC”.

„Magazyn BCC” jest miesięcznikiem wysyłanym do wszystkich członków BCC, do instytucji i osób współpracujących z BCC, parlamentarzystów, członków rządu, dziennikarzy, ambasad i placówek handlowych na całym świecie. Celem tego wydawnictwa jest dostarczenie materiałów informacyjnych, tekstów publicystycznych, analiz dotyczących gospodarki i regulacji prawnych, których znajomość może być bardzo pomocna w prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Stałymi współpracownikami „Magazynu BCC” są zarówno teoretycy jaki i doświadczeni szefowie firm. Ciekawą formą połączenia merytorycznej działalności pisma z promocją przedsiębiorstw są fachowe teksty nadsyłane przez specjalistów z poszczególnych firm. Podstawowa część pisma poświęcona jest sprawom klubowym i członkom BCC. Redakcja często zwraca się do członków BCC z propozycją publikacji, wypowiedzi lub prezentacji firmy na łamach „Magazynu BCC”.
„Biuletyn Specjalny BCC” jest zbiorem informacji na temat działań BCC, zawiera komunikaty dotyczące prac Klubu na rzecz członków, oferty spotkań doradczych i seminariów lobbingowych na najbliższy miesiąc oraz krótki raport z pracy Instytutu Lobbingu. Wysyłany jest raz w miesiącu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu do wszystkich firm członkowskich.

12. Doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej firmy (MBA, studia podyplomowe)

Udzielanie informacji o aktualnie realizowanych przez BCC programach podnoszących kwalifikacje menedżerskie. Informacje o promowanych w BCC programach typu: studia podyplomowe i MBA przez najlepsze polskie i zagraniczne uczelnie.

13. Organizowanie porad i konsultacji dla przedstawicieli firmy w zakresie, m.in.: przekształceń prawnych przedsiębiorstw, rekrutacji i selekcji pracowników w kraju i za granicą, restrukturyzacji przedsiębiorstw, sprawdzania wiarygodności partnerów gospodarczych firmy i windykacji należności.

BCC dzięki stałej współpracy ze specjalistami zapewnia firmie fachowe doradztwo oraz pomoc w różnych dziedzinach. Firma może również skorzystać z preferencyjnych ofert przygotowywanych tylko dla członków BCC przez specjalistyczne firmy.

14. Udostępnianie informacji o preferencyjnych dla firmy warunkach skorzystania z ofert w ramach „Systemu Rabatów BCC”

BCC stworzył własny system rabatów, który umożliwia firmom członkowskim zakup towarów lub korzystanie z usług na preferencyjnych warunkach. Do udzielania rabatów oraz korzystania z nich mają prawo wyłącznie członkowie BCC, a warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie aktualnej karty członkowskiej.
Oferty firm zgłaszających się do Systemu Rabatów BCC publikowane są w wydawnictwach i na stronach internetowych BCC.

15. Udostępnianie znajdujących się w siedzibie BCC pomieszczeń, na zebrania biznesowe przedstawicieli Firmy.

Specjalnie przygotowane pomieszczenia (sale klubowe, salonik) przeznaczone są, w ramach ustalonego standardu, na zebrania biznesowe przedstawicieli firmy. Z pomieszczeń klubowych członkowie BCC mogą korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00 (zalecana jest wcześniejsza rezerwacja miejsc). W tych godzinach są również do dyspozycji telefon, faks, kserokopiarka, komputer, bezprzewodowy dostęp do internetu.

Business Centre Sp. z o.o., 00-136 Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000053984, kapitał zakładowy 50.000 złotych, NIP: 526-021 29-60.

 

Pobierz plik pdf do druku: Pakiet Usług NR 1/PU-01/2008