Misja BCC

Misją BCC jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i budowanie w Polsce konkurencyjnej i otwartej na świat gospodarki rynkowej. Jest to nie tylko droga do zamożności państwa i dobrobytu obywateli, ale również warunek bezpieczeństwa narodowego.
BCC uczestniczy w nadal trwającym procesie przechodzenia Polski od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej i pracuje na rzecz tworzenia nowych regulacji prawnych, organizowania rynku kapitałowego, budowania instytucji finansowych, prywatyzacji i demonopolizacji gospodarki, edukacji ekonomicznej społeczeństwa.BCC wspiera proces integracji polskiej gospodarki z gospodarkami państw Unii Europejskiej, angażuje się w prace komisji rządowych i parlamentarnych zajmujących się tą problematyką, rozpowszechnia wśród przedsiębiorców wiedzę o konsekwencjach przystąpienia Polski do UE.

Swoją misję Klub realizuje prowadząc lobbying na rzecz stworzenia w Polsce warunków sprzyjających inwestowaniu. BCC interweniuje też w sprawach wymiany międzynarodowej i obniżenia jej kosztów przez usprawnienie odpraw celnych i przejść granicznych.

BCC stara się pozyskać społeczną akceptację i zrozumienie polityków dla celów, które sobie wyznaczył – podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki, zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego i pokonania dystansu dzielącego Polskę od państw rozwiniętych. Klub realizuje te cele działając na forum publicznym, organizując konferencje prasowe, przygotowując własne projekty i przedsięwzięcia.